מאמרים נוספים ברשת הידע:
Case study of cultural differences in KM: Islamic Knowledge Management (IKM) (part 1)

על ניהול ידע בראי האיסלאם

 

מאמרים נוספים ברשת הידע: