מאמרים נוספים ברשת הידע:
ניהול תכנים

אחד מתתי עולמות ניהול הידע קשור לניהול תכנים: Content Management. העוסק בניהול התוכןנתקל ודאי לא פעם בשלושה מושגים קשורים:

· Content Management Systemלהלן CMS.

· Enterprise Content Managementלהלן ECM.

· WEB Content Managementלהלן WCM.

לכאורהשלושת המושגים נראים נרדפים זה לזהאך לא כן הדבר: הראשוןה- CMS מייצג את המשפחה הכוללת של פתרונות לניהול תכנים. משפחה זו כוללת שתי תת-משפחות;

ה- ECM לניהול תכנים פנים ארגוניים.

ה- WCM לניהול תכנים המוכוונים לקהל הרחב (עולם האינטרנט).

הפתרונות המוצעים לשני סוגי הצרכים חופפים באופן חלקי בלבד. ECM למשלמתמודדים עם מקורות רבים של תכנים הבאים בתצורות וטכנולוגיות שונותויש לדעת לכוללם יחד. WCM לעומתםשמים דגש על תהליך WORKFLOW של אישור תכנים קפדני לפני הכרתו ברבים.

לפני רכישה של כל טכנולוגיה תומכת מומלץ לבחון את הצורך העיקריולהתמקד בפתרונות ייעודיים למשפחה האמורה בלבד. ישנם כמובן אלו שעושים גם וגם (ובדרך כלל גם מספקים קפה) אך עלותם גבוהה למדיאו לחילופיןרמת הפתרון בכל משפחהטובה פחות.

לשימושכם.


 
מאמרים נוספים ברשת הידע: