מאמרים נוספים ברשת הידע:
מונח- Customization ו- Personalization

פעמים רבותבהתייחסות לפורטליםאנו נדרשים לצמד המושגים: Customization ו- Personalization. מהו צמד מושגים אלווממה נובעת משמעותו העמוקה בהקשר הפורטלי?

נקדים ונאמרשלצערנוישנם מספר הסברים הפוכים לאותם צמד מושגים. דהיינומה שאנו (וכמובן נוספים) מגדירים כ- Customization מוגדר ע"י ספקי תוכנה ספורים כ- Personalization. אך אל בלבול. הבנה של מהות המושגים תקלגם לעשות בהם שימוש נבוןוגם לזהות בקלות יחסיתהיכן פשוט פגשתם ספקשטרום עידן הסטנדרטיזציהאימץ לו את המושגים ההפוכים.

ולעניין:

Customization(התאמה קבוצתית)- התאמה של הפורטל ע"י הארגון לצרכים של תתי קבוצות בו. התאמה זו נוצרת ע"י הרשאותע"י השקעת משאבים בתתי פורטלים ייחודיים ו/או ע"י בניית דפים המותאמים לקבוצה באופן עריכת התכנים שבה. הדגש המרכזי הנו שההתאמה מבוצעת ע"י הארגוןהאח הגדול.

Personalization (התאמה אישית)- התאמה של הפורטל ע"י הפרט לצרכיו הוא. רמה זו נבנית לאחרה- Customizationמתוך סל ההרשאותתתי הפורטלים והדפים שנבנו לקבוצהומאפשרת לפרט:

א. מתן גוון אישי.

ב. עידון (Refining) של פורטל הקבוצה לצרכיו הוא.

במידהותהליך ה- Customization נעשה כהלכהרמת ה- Personalization הנדרשת נמוכה. מדוע יכולות אלו כה חשובות?

כי הן מהוות את הבסיס לפורטל מותאם תוכן ומותאם מבנה לצרכים של כל בעל תפקיד וכל פרט בארגון. במילים אחרותההתאמה הקבוצתית והתאמה אישית הנן בסיס לפורטל אפקטיבי. ובזה הלא עסקינן.


מאמרים נוספים ברשת הידע: